Polecam

ANALIZA PROCESU PROJEKTOWANIA

Spis treści

Doświadczamy przestrzeni poprzez naszą indywi­dualną Jaźń, poprzez jednoczesną czynność duszy, umysłu i ciała. Podobna koncentracja wszystkich władz jest nieod­zowna dla nadania jej kształtu. W drodze intuicji, za pomo­cą swoich metafizycznych władz człowiek odkrywa niema­terialną przestrzeń wewnętrznej wizji i inspiracji. Taka kon­cepcja przestrzeni wymaga realizacji w świecie material­nym, realizacji dokonanej za pomocą umysłu i rąk. Umysł pojmuje przestrzeń matematyczną za pomocą kate­gorii liczb i wymiarów… Ręka włada materią poprzez rze­miosło za pomocą narzędzi i maszyn.

Powiązane artykuły