Polecam

Autor: Adam Piwiński

RYZYKOWNE STWIERDZENIE

Można również zaryzykować twierdzenie, że tak naprawdę język ten nigdy nie zdobył prawdziwej popularności, akceptacja była bardziej rezul­tatem braku alternatywy niż rzeczywistego uznania ze stro­ny

WSPÓŁCZESNA MONOTONIA

Monotonia współczesnych osiedli, ograniczenie pozostają­cej do dyspozycji przestrzeni mieszkalnej, nużące podobień­stwo masowo produkowanych dóbr materialnych ma przeciez swoje obiektywne przyczyny, jest rezultatem złożonej konstelacji uwarunkowań

POSZUKIWANIE NOWYCH FORM

Współczesność, chociaż poszu­kuje nowych form i nowych dróg kształtowania tego oto­czenia, chociaż głąbiej wnika w istotę ludzkich potrzeb i doznań, nie przestaje, bo i nie

RÓŻNE ŚRODOWISKA

Nie była to oczywiście droga jedyna, w różnych krajach różne środowiska rozwiązywały ten dylemat rozmaicie, nie zmienia to jednak faktu, że główną, oficjalną tendencją, szczególnie

ROZWÓJ TENDENCJI

Rozwój tendencji określanych ogólnie mianem funkcjona­lizmu pozostawał w ścisłym związku z ogólnymi przemia­nami cywilizacyjnymi, przede wszystkim zaś z przemiana­mi w samej technice, której ciągłe doskonalenie

KLASYCZNY PRZYKŁAD

Klasycznym przykładem może tu być samochód osobowy, który po I wojnie światowej przekształcił się z prymitywnej bryczki porusza­nej silnikiem w pojazd, którego zewnętrzny wygląd był

HISTORYCZNA EWOLUCJA

W pracy Dzieje sześciu pojęć Władysław Tatarkiewicz ukazując historyczną ewolucję różnych kategorii piękna, wspomina również o odmianie piękna związanej z katego­rią odpowiedniości. Tradycyjny termin: odpowiedniość,

RODZĄCE SIĘ TENDENCJE

Między innymi David Hume w swym Traktacie o naturze ludzkiej zawarł refleksję, że piękno wielu dzieł rąk ludzkich jest pochodną ich dostosowania do funkcji, jaką

W POŁOWIE STULECIA

Przecież jeszcze w połowie ubiegłego stulecia John Ruskin, angielski krytyk i teoretyk sztuki sformułował znaną opinią, że architektura nie jest niczym innym niż ornamentem dodanym

IDEE W EUROPIE

W Europie idee funkcjonalizmu, mimo występujących w hi­storii precedensów, przyjmowały się z trudem, pierwszym krokiem była konieczność przezwyciężenia powszechnego upodobania do zdobnictwa przedmiotów użytkowych. Znaj­dujący

WSPÓŁCZESNE POJĘCIE FUNKCJI

Tutaj nie uniknięto pewnej prze­sady, kryterium funkcji, jakkolwiek w teorii ujmowane do­statecznie szeroko, w praktycznych realizacjach raziło nie­jednokrotnie zbyt wąskim utylitaryzmem. Mieszkanie to maszyna do

PUNKT WYJŚCIA

Tak więc punktem wyjścia jest oczywiście analiza funkcji użytkowej przedmiotu, nieraz bardzo złożonej, której po­znanie wymaga niejednokrotnie specjalistycznych badań.Należy jednak dostrzegać również inne aspekty tego