Polecam

Autor: Adam Piwiński

PRZEDMIOT UŻYTKOWY

Przed­miot użytkowy jest przecież elementem naszej ikonosfery i nie jest sprawą bez znaczenia, jakie skutki w naszej psy­chice wywołuje czysto wizualna obecność przedmiotu w na­szym

POZA UŻYTKOWĄ ROLĄ

Wiele z nich — poza swą czysto użytkową rolą — pełni również rolę znaku, symbolu, obrazuje przykładowo nasz status społeczny, jest jedną z form manifestowania

CECHA WSPÓŁCZESNEGO WZORNICTWA

Cechą współczesnego wzornictwa przemysłowego jest ta­kie właśnie otwarte podejście do problemów projektowa­nia, unikanie jakichkolwiek recept, doskonalenie warszta­tu badawczego. Niesie to określone konsekwencje również w sferze

NADZÓR PRODUKCJI

Robotnik nie miał wpływu na wytwory własnych rąk. Nadzór produkcji był w rękach właścicieli fabryk i za­trudnionych przez nich inżynierów i techników. Przerwaniu uległa dotychczas

ZANIK ESTETYCZNYCH WALORÓW

Wiek XIX przyniósł zanik estetycznych walorów środowi­ska życiowego ludzi. Masowa produkcja tandetnych, ale tanich wyrobów, podporządkowanie produkcji prawom maksymalnej rentowności spowodowało kryzys sztuki użyt­kowej we

WYSTAWA LONDYŃSKA

W rezultacie londyńska wystawa światowa zorganizowana w 1851 roku, na której zgromadzono wyro­by z Europy i Ameryki Północnej ukazała dowodnie, iż technika w oderwaniu od

POZOSTAWIENIE SAMI SOBIE

Pozostawieni sami sobie, przed­siębiorcy i technicy nie potrafili sprostać nowej sytuacji. Chcąc uatrakcyjnić swoje produkty szczodrze szafowali de­koracją, inspirując się specjalnie tworzonymi w tym celu

ODDANIE SPRAWIEDLIWOŚCI EPOCE

Pseudostylowość cieszyła się uznaniem, pozwalała bowiem rzeszy nowobogackich otaczać się przepychem dostępnym dotychczas jedynie arystokracji. Ta gra pozorów w pełni odpowiadała mieszczaństwu, którego fortuny wymagały

NOWE PRZEDMIOTY, NOWE FORMY

Epoka ta wniosła do rozwoju cywilizacji nowe doświad­czenia, które niezależnie od ceny, jaką przyszło za nie za­płacić, były czynnikiem postępu. Wspomniano uprzednio, ze wiek XIX

PROJEKTOWANE MASZYNY

Projektowane przez nich maszyny, pojazdy, mosty i wiadukty żelazne poza uży­tecznością miały również i inną wartość, stanowiły źródło nowych doświadczeń wizualnych, szokowały współczesnych swą odrębnością.

PRAWDZIWY POGLĄD

Pogląd ten jest tylko w pewnej części prawdzi­wy. Artyści wkroczyli na scenę, gdy istniały już wspaniałe dzieła techniki, których piękno podziwiamy w muzeach techniki i