CECHA WSPÓŁCZESNEGO WZORNICTWA

Cechą współczesnego wzornictwa przemysłowego jest ta­kie właśnie otwarte podejście do problemów projektowa­nia, unikanie jakichkolwiek recept, doskonalenie warszta­tu badawczego. Niesie to określone konsekwencje również w sferze plastycznego kształtowania przedmiotów użytko­wych. Obserwowane w ciągu ostatnich lat zjawisko zmien­ności i różnorodności tendencji plastycznych jest być może właśnie rezultatem wrażliwszego rozpoznania ludzkich po­trzeb, które nie pozostają przecież niezmienne.

Zawarty w dalszej części pracy krótki zarys drogi, jaką przebyła praktyka i teoria projektowania przedmiotów składających się na nasze otoczenie od połowy XIX stulecia do współczesności oraz oryginalne wypowiedzi ludzi za­angażowanych w ten proces, to próba ukazania pewnej, chociaż nie pozbawionej wewnętrznych sprzeczności, cią­głości kulturowej, której kontynuacją jest współczesne wzornictwo przemysłowe.

Posted in Funkcja i forma