Polecam

DĄŻENIE DO CZYSTOŚCI

Spis treści

Na takiej ocenie funkcjonalistów ciążą w znacznej mierze dokonania ich naśladowców, którzy powielając ste­reotypowe formy spłycali humanistyczny sens doktryny. Zresztą od grzechu formalizmu nie byli wolni również czo­łowi przedstawiciele tego kierunku. W dążeniu do czystoś­ci plastycznego rozwiązania decydowano się nieraz na kar­kołomne zabiegi technologiczne, co nie pozostawało bez wpływu na trwałość i niezawodność projektowanych przed­miotów. To co wniósł funkcjonalizm w dziedzinę projektowania przedmiotów użytkowych, to przede wszystkim nowoczes­ny język form oraz dążenie do kompleksowego ujęcia za­gadnień związanych z kształtowaniem środowiska material­nego człowieka żyjącego w zurbanizowanym świecie cywi­lizacji technicznej.

Powiązane artykuły