Polecam

DLA CELÓW KOMERCYJNYCH

Spis treści

Projektowanie dla ce­lów komercyjnych przyjęto nazywać stylingiem, Loewego nazywa się często ojcem stylingu i przypisuje mu się wszy­stkie grzechy popełniane przez jego licznych i pozbawio­nych skrupułów naśladowców. Styling oskarża się o komer­cjalizm, niemoralność, estetyczne prostactwo. Jest to zja­wisko na gruncie projektowania przedmiotów użytkowych niewątpliwie kontrowersyjne. Szczególnie ostro krytykowa­li je projektanci wywodzący się z kręgu racjonalistyczno- -funkcjonalistycznych koncepcji kształtowania otoczenia przedmiotowego. Istotną komplikacją w ocenie tego zjawis­ka jest jednak fakt, że niezmiernie trudno w płaszczyźnie estetycznej wytyczyć jednoznaczną granicę pomiędzy tym, co można nazwać stylingiem, a tym, co nim nie jest.

Powiązane artykuły