DLA ŚCISŁOŚCI

Należałoby raczej mówić, że rozwój inteligencji (poznania, myślenia, zachowania adaptacyjnego) stanowi podstawową determinantę rozwoju świadomości podmiotu. Dla ścisłości zaznaczyć trzeba, że Piaget, jakkolwiek stosuje niekiedy rozróżnienie procesów psychicznych na świadome i nieświadome, zdaje sobie niemniej sprawę z jego nieostrości i z trudności w skonstruowaniu empirycznego kryterium wyróż­niania elementów świadomych i nieświadomych w działaniu podmiotu. Dlatego omawiając ewolucję poznania, mówi raczej o rezultatach poznania zrelatywizo- wanych do danego etapu rozwoju ontogenetycznego, określając je jako świadome tylko w przypadkach niewątpliwych.

Posted in Społeczny rozwój nauki