DODATKOWE ZAŁOŻENIA

Dopiero gdy uwzględni się owe dodatkowe założenia epistemologii genetycznej, można potraktować teorię inteligencji jako system wyjaśniający właści­wości procesów rozwojowych w nauce. Można także wówczas wyprowadzić z twier­dzeń teorii inteligencji i owych dodatkowych założeń wiele konsekwencji odnośnie do właściwości procesu rozwoju wiedzy naukowej. Wspomniana okoliczność czyni z Piagetowskiej teorii inteligencji układ twierdzeń, który można wyodrębnić z epi­stemologii genetycznej i traktować jako system względnie autonomiczny w stosunku do dowolnyc.h rozważań teoriopoznawczych; implicite zakłada on oczywiście jakąś epistemologię, bynajmniej jednak nie musi być ona tożsama z wyprowadzaną z niego epistemologią genetyczną.

Posted in Społeczny rozwój nauki