Polecam

DOŚWIADCZENIA I EKSPERYMENTY

Spis treści

Obie wymienione tu insty­tucje odegrały istotną rolę w przekładaniu doświadczeń awangardy, szczególnie konstruktywizmu, na język plasty­ki użytkowej. Tatlin, Rodczenko i El Lissitzky podejmują próby współpracy z przemysłem. Doświadczenia innych przedstawicieli konstruktywizmu: Antoine Pevsnera i Nauma Gabo są swoistym poszukiwaniem estetycznej istoty form technicznych. Przypomnijmy tu jeszcze słynny projekt pomnika III Międzynarodówki Tatlina, w którym konstruk­cja inżynierska — potraktowana z artystyczną swobodą — łączyła logikę metalowej konstrukcji z artystyczną ekspre­sją. Doświadczenia i eksperymenty radzieckiej awangardy, po­mimo ich ogromnego znaczenia w kształtowaniu się nowo­czesnej plastyki, nie przyniosły poza architekturą konkret­nych realizacji praktycznych. Sytuacja gospodarcza pore- wolucyjnej Rosji oraz ogromne zacofanie przemysłu nie sprzyjały zacieśnianiu więzi plastyków z przemysłem.

Powiązane artykuły