Polecam

DWA BIEGUNY

Spis treści

W wielu krajach istniały znaczne za­pasy materiałów wojennych, z którymi nie bardzo było wiadomo, co czynić. Wykorzystywanie powojennych rema­nentów przybierało różne formy. Młodzieżowy przebój lat pięćdziesiątych, popularny skuter powstał w rezultacie po­łączenia kół lotniczych z silnikiem rozruchowym samolotu. W USA powojenne zapasy przemysłu zbrojeniowego umoż­liwiły realizację idei w pełni wyposażonych, prefabrykowa­nych domków mieszkalnych z aluminium. Autorem tego pro­jektu był wspomniany już poprzednio Buckminster Fuller. Pomysł Fullera nie znalazł wprawdzie szerszego uznania od­biorców, zbyt był odległy od tradycyjnych wzorców upo­dobań, ale idea wielkoseryjnej produkcji prefabrykowanych domów metodami przemysłowymi stała się jedną z dominu­jących tendencji we współczesnym budownictwie.

Powiązane artykuły