Polecam

DZIEDZINA POSZUKIWAŃ

Spis treści

Poszukiwania w dziedzinie kształtowania form użyt­kowych wiązano tam ściśle z analizą uwarunkowań funkcjo­nalnych, konstrukcyjnych i produkcyjnych, wiele uwagi po­święcono również zagadnieniom systematycznych metod projektowania. Zgodnie z ogólną zasadą, aspekty estetyczne traktowano jako zagadnienie wtórne, wynikające z uwarun­kowań funkcjonalno-użytkowych. Lansowano sterylne, pro­ste formy przeciwstawiając się ostro, szczególnie na grun­cie teorii, wszelkim koncesjom na korzyść artystycznego widzenia przedmiotów użytkowych, produkowanych meto­dami przemysłowymi.W kręgu szkoły w Ulm powstał program wzornictwa za- chodnioniemieckiej firmy Braun, opracowany pod kierun­kiem Hansa Gugelota.

Powiązane artykuły