Polecam

EPISTEMOLOGIA GENETYCZNA

Spis treści

Celem nadrzędnym, jaki postawił sobie J. Piaget i który starał się realizować, jest stworzenie epistemologii naukowej, tj. dyscypliny opartej na metodach postę­powania badawczego właściwych dyscyplinom empirycznym (w terminologii Piageta „indukcyjno-dedukcyjnym”) oraz czerpiącej stamtąd swe przesłanki. Pierwszym krokiem do realizacji tego celu jest — jego zdaniem — wyodrębnienie problematyki teoriopoznawczej z całokształtu zagadnień filozofii, w którym to kon­tekście powszechnie się ją uprawia. Tymczasem filozofia jako całość jest nie tyle nauką, co metafizyką. Uniemożliwia to nadanie statusu nauki epistemologii rozwi­janej w powiązaniu z innymi działami filozofii2. Dodać należy, że o „metafizycznym” (pozanaukowym) charakterze twierdzeń filozoficznych przesądza — zdaniem Piageta szereg czynników.

Powiązane artykuły