Polecam

Kategoria: Funkcja i forma

W POŁOWIE STULECIA

Przecież jeszcze w połowie ubiegłego stulecia John Ruskin, angielski krytyk i teoretyk sztuki sformułował znaną opinią, że architektura nie jest niczym innym niż ornamentem dodanym

IDEE W EUROPIE

W Europie idee funkcjonalizmu, mimo występujących w hi­storii precedensów, przyjmowały się z trudem, pierwszym krokiem była konieczność przezwyciężenia powszechnego upodobania do zdobnictwa przedmiotów użytkowych. Znaj­dujący

WSPÓŁCZESNE POJĘCIE FUNKCJI

Tutaj nie uniknięto pewnej prze­sady, kryterium funkcji, jakkolwiek w teorii ujmowane do­statecznie szeroko, w praktycznych realizacjach raziło nie­jednokrotnie zbyt wąskim utylitaryzmem. Mieszkanie to maszyna do

PUNKT WYJŚCIA

Tak więc punktem wyjścia jest oczywiście analiza funkcji użytkowej przedmiotu, nieraz bardzo złożonej, której po­znanie wymaga niejednokrotnie specjalistycznych badań.Należy jednak dostrzegać również inne aspekty tego

PRZEDMIOT UŻYTKOWY

Przed­miot użytkowy jest przecież elementem naszej ikonosfery i nie jest sprawą bez znaczenia, jakie skutki w naszej psy­chice wywołuje czysto wizualna obecność przedmiotu w na­szym

POZA UŻYTKOWĄ ROLĄ

Wiele z nich — poza swą czysto użytkową rolą — pełni również rolę znaku, symbolu, obrazuje przykładowo nasz status społeczny, jest jedną z form manifestowania

CECHA WSPÓŁCZESNEGO WZORNICTWA

Cechą współczesnego wzornictwa przemysłowego jest ta­kie właśnie otwarte podejście do problemów projektowa­nia, unikanie jakichkolwiek recept, doskonalenie warszta­tu badawczego. Niesie to określone konsekwencje również w sferze

NADZÓR PRODUKCJI

Robotnik nie miał wpływu na wytwory własnych rąk. Nadzór produkcji był w rękach właścicieli fabryk i za­trudnionych przez nich inżynierów i techników. Przerwaniu uległa dotychczas

ZANIK ESTETYCZNYCH WALORÓW

Wiek XIX przyniósł zanik estetycznych walorów środowi­ska życiowego ludzi. Masowa produkcja tandetnych, ale tanich wyrobów, podporządkowanie produkcji prawom maksymalnej rentowności spowodowało kryzys sztuki użyt­kowej we

WYSTAWA LONDYŃSKA

W rezultacie londyńska wystawa światowa zorganizowana w 1851 roku, na której zgromadzono wyro­by z Europy i Ameryki Północnej ukazała dowodnie, iż technika w oderwaniu od

POZOSTAWIENIE SAMI SOBIE

Pozostawieni sami sobie, przed­siębiorcy i technicy nie potrafili sprostać nowej sytuacji. Chcąc uatrakcyjnić swoje produkty szczodrze szafowali de­koracją, inspirując się specjalnie tworzonymi w tym celu