Polecam

Kategoria: Funkcja i forma

ODDANIE SPRAWIEDLIWOŚCI EPOCE

Pseudostylowość cieszyła się uznaniem, pozwalała bowiem rzeszy nowobogackich otaczać się przepychem dostępnym dotychczas jedynie arystokracji. Ta gra pozorów w pełni odpowiadała mieszczaństwu, którego fortuny wymagały

NOWE PRZEDMIOTY, NOWE FORMY

Epoka ta wniosła do rozwoju cywilizacji nowe doświad­czenia, które niezależnie od ceny, jaką przyszło za nie za­płacić, były czynnikiem postępu. Wspomniano uprzednio, ze wiek XIX

PROJEKTOWANE MASZYNY

Projektowane przez nich maszyny, pojazdy, mosty i wiadukty żelazne poza uży­tecznością miały również i inną wartość, stanowiły źródło nowych doświadczeń wizualnych, szokowały współczesnych swą odrębnością.

PRAWDZIWY POGLĄD

Pogląd ten jest tylko w pewnej części prawdzi­wy. Artyści wkroczyli na scenę, gdy istniały już wspaniałe dzieła techniki, których piękno podziwiamy w muzeach techniki i

WIELE NIEZNANYCH PRZEDMIOTÓW

Pojawiło się mnóstwo nie znanych dotychczas przedmiotow użytkowych, takich jak: telefony, fonografy, maszyny do szycia i do pisania, żelazka gazowe i elektrycz­ne, aparaty fotograficzne oraz

BRAK SILNYCH OBCIĄŻEŃ

Duch praktycznego utylitaryzmu i brak silnych obcią­żeń kulturowych sprzyjały rozwijaniu produkcji przedmio­tów o formie prostej, logicznie wypływającej z funkcji. Kla­sycznym przykładem są tu narzędzia, broń

PRÓBY PRZEŁAMANIA KRYZYSU

Proces asymilacji przemysłu i techniki przez środowiska artystyczne nie był łatwy. Nie wszyscy dostrzegali nowe możliwości, dla wielu technika jawiła się w postaci molo­cha pochłaniającego

IDEA ZESPOLENIA

Idea zespolenia twórczej pracy artystów z rze­miosłem zyskała wielu zwolenników, ruch Arts and Craft którego animatorem był angielski plastyk i działacz spo­łeczny William Morris szybko

FASCYNACJA LUDEM I KULTURĄ

Fascynacja ludem i jego kulturą wiązała się ści­śle z poszukiwaniem własnego stylu narodowego. Była to jedna z dróg zachowania własnej odrębności kulturowej i przeciwstawienia się

POSZUKIWANIE NOWEGO STYLU

Doktryna Morrisa wychodziła poza problematykę czysto artystyczną, uznając sztukę jako jeden z czynników kształtowania nowego humanistycznego społeczeństwa ujmowała sztukę w kategoriach społecznych i jednocześ­nie nadała

FORMA PROTESTU ARTYSTÓW

Nurt ten był formą protestu artystów, którzy przeciwstawiając się martwocie akademizmu, pró­bowali stworzyć nowy, oryginalny język plastyczny. Punktein wyjścia stał się świat przyrody, świat form

GIGANTYCZNY PROGRAM

Aby zreali­zować gigantyczny program przekształcenia otoczenia w myśl nowego stylu, artysta musiał nawiązać dialog z techniką. W centrum zainteresowania staje architektura, grafika użytkowa, projektowanie mebli