Polecam

FUNKCJONALIZM W AMERYCE

Spis treści

Kierunek ten zrodził się w Ameryce na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, jego prekursorem był twórca i najwy­bitniejszy przedstawiciel „Szkoły chicagowskiej” — Louis Sullivan.(funkcjonalizm był rozwinięciem naturalnych tendencji ce­chujących architekturę i projektowanie przedmiotów użyt­kowych. Tendencje te szczególnie silnie występowały na kontynencie amerykańskim. Jak już wspomniano, specy­ficzne warunki, w jakich rozwijało się wielonarodowo­ściowe społeczeństwo amerykańskie sprzyjało racjonalne­mu stosunkowi do kwestii kształtowania otoczenia przed­miotowego. Duża ruchliwość i pionierskie warunki egzy­stencji znacznej liczby osadników kolonizujących zachod­nie terytoria kontynentu wymagały trwałych i niezawod­nych przedmiotów i sprzętów.

Powiązane artykuły