GENETYCZNY PUNKT WIDZENIA

Jego stanowisko w tej sprawie wyraża m. in. następująca wypowiedź: „Ten genetyczny punkt widzenia, któjy począwszy od tego wstępnego rozdziału chcemy stale podkreślać, posiada is­totne znaczenie dla problematyki związków między ,naturalnym’ czy realnym myś­leniem a logiką formalną, ponieważ od początku nie pozwala nam rozpatrywać myślenia naturalnego jako czegoś statycznego i zmusza nas do analizowania tegoż myślenia w perspektywie (a) kolejności stadiów i (b) hierarchii poziomów czy stadiów, z których każdy odpowiada — w architekturze dojrzałej inteligencji — kolejnym stadiom, których jest rezultatem czy uwarstwieniem”. „To badanie kolejnych stadiów w formie nakładających się jedne na drugie poziomów hierarchicznych, prowadzi więc do szeregu fundamentalnych konsekwencji […] przy czym główną z nich jest takt, że w ten sposób pojęte myślenie ,naturalne’ nie jest nigdy czymś- kompletnym, lecz zachowuje zdolność do dalszego nieograniczonego rozwoju i róż­nicowania się, tak iż byłoby rzeczą arbitralną dzielenie a prior, matematycznego czy logiczno-matematycznego myślenia na dwie dziedziny, z których jedna pojęta byłaby jako rozszerzenie ,naturalnego’ myślenia (np. pewne formy ,intuicji’), a druga jako ,coś, co jest sprzeczne z ludzką naturą’, jak sądzi Pasch”.

Posted in Społeczny rozwój nauki