INNE ZJAWISKO

Innym zjawiskiem charakterystycznym dla ostatnich dziesię­cioleci jest stopniowe, widoczne szczególnie na gruncie teo­rii, zmniejszanie się zainteresowania problematyką stricte estetyczną. Miejsce estetycznych sporów zajęły problemy społeczne. Wzornictwo w pewnych obszarach swojego dzia­łania, przekształca się w ruch o charakterze ideowo-społecz- nym angażując się w działania zmierzające do szeroko ro­zumianej ochrony środowiska, przeciwstawia się kapitalis­tycznemu modelowi nieumiarkowanej konsumpcji, wiele uwagi poświęca badaniom potrzeb grup w społeczeństwie (dzieci, ludzi starych i niepełnosprawnych), dotychczas trak­towanych w sposób powierzchowny i marginesowy.

Posted in Funkcja i forma