Polecam

INSTYNKT SPRAWIA

Spis treści

Ten właśnie instynkt sprawia, że wiele przedmiotów użytkowych posiada wartości estetycz­ne, pomimo iż w procesie powstawania tych przedmiotów nie brali udziału artyści. Dodaje jednak: instynkt formy, po­mimo ze występuje powszechnie, nie u wszystkich jest je­dnakowy, najsilniej rozwinięty jest u artystów. Rolą arty­stów jest więc przekształcanie tego co nieświadome w świa­domą i konsekwentną działalność. Ale istnieją tu uwarun­kowania wynikające z samej natury techniki i produkcji przemysłowej.  Podsumowując dotychczasowe chybione próby narzucenia technice arbitralnie przyjętego języka form, przyszłość sztu­ki przemysłowej widział Muthesius w poszukiwaniu języka form odpowiadających wymogom produkcji maszynowe.

Powiązane artykuły