Polecam

KLASYCZNY PRZYKŁAD

Spis treści

Klasycznym przykładem może tu być samochód osobowy, który po I wojnie światowej przekształcił się z prymitywnej bryczki porusza­nej silnikiem w pojazd, którego zewnętrzny wygląd był nie mniejszym atutem w zabiegach o uznanie nabywcy niż jego czysto techniczne właściwości. Funkcjonalizm ujmował piękno formy obiektu w jej powią­zania z funkcją, z celem, jakiemu dany przedmiot czy bu­dowla ma służyć. W myśl tej koncepcji o wartości estetycz­nej decyduje nie aplikowana ozdoba w rodzaju ornamentu czy dekoracyjnego deseniu, ale te cechy formy plastycz­nej przedmiotu, które pozostają w ścisłym związku z jego przeznaczeniem. Poglądy dostrzegające we wzajemnych po­wiązaniach funkcji i formy możliwości estetycznego oddzia­ływania mają długą tradycję.

Powiązane artykuły