Polecam

KONIECZNOŚĆ WPROWADZENIA ZASADY

Spis treści

Konieczność wpro­wadzenia tej drugiej uzasadnia on następująco: „Narastanie wiedzy naukowej jest zawsze faktem społecznym, mającym swoją historię, a jego zrozumienie wymaga jak najdokładniejszego odtworzenia przebiegu tej historii. Nie sposób przecenić znaczenia, jakie dla epistemologii ma historia nauki rozumiana nie jako opis posz­czególnych odkryć naukowych, ale jako dzieje rozwoju myśli naukowej” .Metoda historyczno-krytyczna polega „na ustalaniu rzeczywistego zakresu pojęć na podstawie ich rozwoju historycznego”. Jako przykład zastosowania tej metody do historii matematyki podaje Piaget analizy historyczne P. Boutroux, dotyczące „naukowego ideału matematyków”, tj. zmieniającego się historycznie pojmowania matematyki przez samych matematyków.

Powiązane artykuły