Polecam

LINIA KRYTYKI DOKTRYN

Spis treści

Linię krytyki doktryn apriorystycznych i empiryzmu pozytywi­stycznego kreśli Piaget tak właśnie, wykazując, iż odpowiadając na pytanie: Jaka wiedza jest prawomocna? implicite zakładały one wymienione problemy faktualne, psychologiczne w charakterze; ich nienaukowość i spekulatywność spowodowana jest tym, że problemy te (będące zarazem właściwymi problemami epistemologiczny- mi) nie uzyskiwały na ich gruncie żadnej empirycznie zweryfikowanej odpowiedzi.To, co powiedzieliśmy dotąd, nie oznacza, że Piaget w ogóle nie dostrzega żad­nych problemów implikowanych przez istnienie norm poznawczych; oznacza tylko tyle, że problemy te sytuuje on poza konstruowaną przez siebie epistemologią.

Powiązane artykuły