LOGICZNE OGNIWA

Przytoczone wypowiedzi wskazują, że według Piageta niewątpliwie nieświadomy jest sam mechanizm czy proces myślenia, świadomy zaś może być „przedmiot” myślenia (zadanie, problem) ukierunkowujący ów proces, ponadto zaś: rezultat końcowy, stanowiący rozwiązanie postawionego problemu i częściowo prowadzące do niego logiczne ogniwa rozumowania. Te ostatnie, tj. logiczne ogniwa rozumowania podmiot moze także odtworzyć w retrospekcji. Oczywiście, należy pamiętać, że mozhwosc uświadomienia sobie przez podmiot pewnych składników procesu po­znawczego potęguje się wraz z rozwojem inteligencji, ulegając także jakościowym przemianom.

Posted in Społeczny rozwój nauki