Polecam

LOGICZNE OGNIWA

Spis treści

Przytoczone wypowiedzi wskazują, że według Piageta niewątpliwie nieświadomy jest sam mechanizm czy proces myślenia, świadomy zaś może być „przedmiot” myślenia (zadanie, problem) ukierunkowujący ów proces, ponadto zaś: rezultat końcowy, stanowiący rozwiązanie postawionego problemu i częściowo prowadzące do niego logiczne ogniwa rozumowania. Te ostatnie, tj. logiczne ogniwa rozumowania podmiot moze także odtworzyć w retrospekcji. Oczywiście, należy pamiętać, że mozhwosc uświadomienia sobie przez podmiot pewnych składników procesu po­znawczego potęguje się wraz z rozwojem inteligencji, ulegając także jakościowym przemianom.

Powiązane artykuły