Polecam

METODA EKSPERYMENTALNA

Spis treści

Wynika stąd, że metoda eksperymentalna psychologii, połączona z tzw. metodą porównawczą, pozwalającą analizować związki między „psychologicznym rozwo­jem myślenia a historią nauki”, jest faktycznie metodą ważniejszą niż metoda historyczno-krytyczna, dostarczająca jedynie niepełnych danych opisowych z idio- graficznie pojętej historii idei naukowych.Już dotychczasowe uwagi wskazują, że psychologia zajmuje w epistemologii genetycznej pozycję centralną — dostarczając teorii wyjaśniającej mechanizm rozwoju nauki, środków opisu danych z historii nauki i podstawowej metody wery­fikacji twierdzeń epistemologicznych: zarówno opisowych, jak i wyjaśniających. Nie wchodząc teraz bliżej w kwestię rodzaju relacji logicznej, jaka — zdaniem Piageta zachodzić ma między psychologią a epistemologią, zwróćmy uwagę na fakt, że poza wymienionymi pytaniami faktualnymi nie stawia on w ogóle pytań wyra­żających problemy normatywne.

Powiązane artykuły