Polecam

NASUWAJĄCY SIĘ WNIOSEK

Spis treści

Nasuwa się stąd wniosek, że nie istnieje jed­na, uniwersalna i „obiektywna” estetyka przemysłowa ro­zumiana jako zbiór form, a nie zasad ogólnych. Nawel: naj­bardziej ortodoksyjni racjonaliści w projektowaniu, chcąc nie chcąc, wypracowują w końcu pewien określony styl kształtowania formy będący bardziej symbolicznym niz rze­czywistym odbiciem funkcji. W projektowaniu istnieje za­tem zawsze miejsce dla wizualno-plastycznej interpretacji formy przedmiotu przez jego twórcę-człowieka. Wydaje się, że problem stylingu nie jest do rozstrzygnięcia w kate­goriach estetycznych, a główny akcent spoczywa tu na pro­blematyce z pogranicza etyki i społecznej odpowiedzialnoś­ci projektanta.

Powiązane artykuły