OBRAZ UMYSŁU

„Obraz” umysłu: występującego w nim procesu myślenia i jego rezulta­tów, dany podmiotowi w introspekcji, wykazuje wiele luk i zniekształceń w porów­naniu z tym obiektywnym obrazem pracy umysłu, jaki uzyskać można dzięki teore­tycznemu wykorzystaniu danych behawioralnych. Tak pojęte podejście behawioral­ne pozwala – zdaniem Piageta – wskazać przyczyny zniekształceń i braków danych introspekcyjnych, ponieważ, generalnie rzecz biorąc, umożliwia adekwatne okreś­lenie samej natury świadomości, warunków oraz przyczyn jej pojawiania się i kształ­towania.W każdym razie komponent poznawczy, o którym mówiliśmy wcześniej, nie może być utożsamiany ze świadomością, albowiem w znacznej mierze ma ori cha­rakter nieświadomy. Wynika stąd, że rozwój świadomości nie jest tożsamy z roz­wojem zachowania adaptacyjnego, z rozwojem inteligencji czy z rozwojem poznania.

Posted in Społeczny rozwój nauki