ODERWANIE FILOZOFII OD NAUKI

Wyrazem oderwania filozofii od nauki jest także to, iż w ramach wielkich systemów epistemologicznych (różne wersje aprioryzmu i empiryzmu pozytywistycznego) proces poznania naukowego ujmowany był zawsze statycznie, z pominięciem per­spektywy historycznego rozwoju wiedzy naukowej.Tej ogólnej tendencji uprawiania filozofii niezależnie od nauki zaczyna — zda­niem Piageta — towarzyszyć krystalizująca się obecnie tendencja odmienna, ściślej­szego wiązania w każdym razie refleksji epistemologicznej z badaniem rzeczywistej praktyki badawczej czy procesów rozwojowych w różnych dyscyplinach szczegóło­wych, świadcząca o wyodrębnianiu się z filozofii i autonomizowaniu epistemologii jako nauki.

Posted in Społeczny rozwój nauki