OKREŚLENIE POGLĄDÓW TWÓRCY

Tutaj chcemy bowiem zreferować możliwie dokładnie stanowisko Piageta, pomijając o ile to możliwe — wszelką przedwczesną jego kwalifikację.Przejdźmy obecnie do bliższego określenia poglądów twórcy epistemologii genetycznej co do sposobu realizowania przez tę dyscyplinę ideału „naukowości”.Piaget uważa, że ograniczenie przedmiotu badań epistemologii genetycznej do zagadnień rozwoju wiedzy w różnych dyscyplinach naukowych uchroni ją od podejmowania metafizycznych, „całościowych” problemów, nierozstrzygalnych intersubiektywnie.Stwierdza on m. in., że „można oddzielić epistemologię od metafizyki, planowo ustalając przedmiot jej badań.

Posted in Społeczny rozwój nauki