ZACHOWANIE ADAPTACYJNE

Adam Piwiński  -  8 sierpnia, 2008

Termin „zachowanie adaptacyjne” zarezerwujemy dla przypadków, w których będzie mowa o zachowaniu adaptacyjnym jako całości. Powyższe decyzje terminologiczne wydają się niezbędne dla względnie jasnego wyłożenia głównych twierdzeń tej zasadniczo holistycznej teorii.Powiedzieliśmy, że struktury umysłowe reprezentują formalny aspekt kompo­nenta poznawczego zachowania adaptacyjnego. Są one – z przedmiotowego (obiek­tywnego) punktu widzenia – strukturami logiczno-matematycznymi, a z subiektyw­nego,...

Read More

NATURALNA LOGIKA

Adam Piwiński  -  25 lipca, 2008

Ta „naturalna” logiko-matematyka podmiotu, rozpatrywana w genetycznej perspektywie ontogenezy, odbiega dość znacznie od norm logiczno-matematycznych funkcjonujących w praktyce społecznej, jako czynnik systematyzujący czy to po­toczne doświadczenie społeczne, czy wiedzę naukową, odbiega przede wszystkim na wczesnych etapach rozwoju ontogenetycznego; już natomiast umysł podmiotu w okresie adolescencji stosuje się do norm dwuwartościowej logiki zdań i algebry ogólnej...

Read More

GENETYCZNY PUNKT WIDZENIA

Adam Piwiński  -  5 lipca, 2008

Jego stanowisko w tej sprawie wyraża m. in. następująca wypowiedź: „Ten genetyczny punkt widzenia, któjy począwszy od tego wstępnego rozdziału chcemy stale podkreślać, posiada is­totne znaczenie dla problematyki związków między ,naturalnym’ czy realnym myś­leniem a logiką formalną, ponieważ od początku nie pozwala nam rozpatrywać myślenia naturalnego jako czegoś statycznego i zmusza nas do analizowania tegoż...

Read More

W EWOLUCJI STRUKTUR

Adam Piwiński  -  1 lipca, 2008

W ewolucji struktur poznawczych od urodzenia do dojrzałości można wyróżnić trzy stadia, kolejno po sobie następujące: (1) stadium sensoryczno-motoryczne obejmujące przeciętnie okres od urodzenia do 2 roku życia, w którym kształtują się ogolne koordynacje działań czy „całości” sensoryczno-motoryczne w rodzą u tzw. praktycznej grupy przemieszczeń; (2) stadium operacji konkretnych, w którym kształtują się operacje konkretne...

Read More

WYSTĘPUJĄCE FAZY

Adam Piwiński  -  24 czerwca, 2008

W ramach każdego z tych stadiów można wyodręb­nić kilka składowych etapów czy faz (podstadiów). Przykładowo, w stadium sensoryczno-motorycznym Piaget wyróżnia sześć następujących po sobie faz: (1) ćwicze­nie odruchow, (2) reakcje okrężne pierwotne, (3) reakcje okrężne wtórne, (4) koordy­nacja schematów wtórnych – zastosowanie znanych schematów do nowych sytuacji (5) reakcje okrężne trzeciego rzędu – wykrywanie nowych...

Read More

UCHWYCENIE CAŁOŚCI

Adam Piwiński  -  9 czerwca, 2008

Aby uchwycić ową ja­kościową odrębność należy analizować daną strukturę z uwzględnieniem podsta- wowyczmc dzielących ją zarówno od pewnej struktury bezpośrednio poprzedza­jącej ją w rozwoju, jak i tej, która po niej następuje poszczególnych stadiów, istnieje określona ciągłość w ich ewolucji, przejawiająca  się występowaniem pewnych wspólnych elementów (niezmienników rozwojowych) 1; oraz takich, które stanowią (wzajem dla siebie)...

Read More

KAŻDA Z FAZ

Adam Piwiński  -  4 czerwca, 2008

Całość ta jest z kolei swoistą „zapowiedzią” struktury następnego stadium, gdyż niektóre jej elementy zostaną z czasem zintegrowane w ramach nowej całości. Idee powyższe wyraża Piaget następująco: „Każdą z tych faz cechuje pojawienie się własnych, nowych struktur, których wytworzenie odróżnia ją od faz wcześniejszych. Istota tych następujących po sobie struktur utrzymuje się w przebiegu faz...

Read More

W UMYŚLE DOROSŁEGO

Adam Piwiński  -  29 maja, 2008

Tak więc w umyśle dorosłego można odnaleźć struktury sensoryczno-motoryczne konstytuujące poziomy jego działań elementarnych, które ukształtowały się w trak­cie I stadium, a także intuicje operacyjne „konkretne”, wypracowane w stadium II, konstytuujące poziomy wyższe niż poprzednie, lecz niższe od poziomów reprezen­towanych przez operacje formalne (werbalne, o charakterze hipotetyczno-deduk- eyjnym). Te wcześniejsze poziomy i formy organizacji są...

Read More

STRUKTURALNE KRYTERIUM

Adam Piwiński  -  22 maja, 2008

Mamy więc oto jedno z kryteriów rozwoju poznania czy postępu poznawczego (te dwa pojęcia są w koncepcji Piageta równozakresowe): rozwój lub postęp znaczy postępujące różnicowanie się wewnętrzne i integrowanie na coraz wyższym poziomie struktur logiczno-matematycznych. W odniesieniu do struktury poznawczej można to wyrazić stwierdzeniem, że im bardziej zróżnicowana wewnętrznie (zawierająca więcej elementów i hierarchicznych poziomów...

Read More

SCHEMATY DZIAŁAŃ

Adam Piwiński  -  6 maja, 2008

Z tego, co powiedzieliśmy do tej pory, wynika m. in., że struktury poznawcze nie są nigdy ,,z góry” dane w sensie preformacji. Każda struktura wywodzi się z pewnej struktury wcześniejszej drogą określonego przekształcenia (konstrukcji).Nawet te, które są ontogenetycznie najwcześniejsze (schematy działań), wykształciły się — zdaniem Piageta — z prostszych struktur biologicznych (wrodzonych struktur odruchowych, struktur...

Read More

PRZYCZYNA WYŁONIENIA

Adam Piwiński  -  18 kwietnia, 2008

Gdyby tak było, świadczyłoby to – zdaniem Piageta – o tym, że przyczyną ich wyłonienia się są przypadkowe kreacje lub że podmiot odkrywa je w gotowej postaci, już ukształtowane gdzie indziej (preformowane w języku, w Pla­tońskim świecie idei, itp.); tymczasem „pojęcie przypadkowego wyłonienia jest be? mała sprzeczne z ideą struktury, w każdym zaś razie z...

Read More