Polecam

PODANIE POWODÓW

Spis treści

Widoczne jest to zwłaszcza w podanych powyżej „portretach” uczonego i filozofa, których stylizacja sugeruje mylnie, że chodzi tu o charakteiystykę oso­bowości, a nie o zespół wymogów metodologicznych, których respektowanie przez dowolnego przedstawiciela dyscypliny szczegółowej ma zapewnić intersubiektywną komunikowalność i kontrolę twierdzeń naukowych. A skoro tak, to trzeba by podać inne powody tego, iż w filozofii tego 'rodzaju wymogi nie funkcjonują (czy dotąd nie funkcjonowały), aniżeli takie rzekome cechy osobowości, jak skłonność do spe­kulacji, niechęć do weryfikacji, itp. — dowolnego filozofa. Zwróćmy też uwagę, że przekształcając wymogi metodologiczne bezpośrednio w pewne twierdzenia opisowe, Piaget zdaje się nie dostrzegać, iż stają się one jawnie fałszywe.

Powiązane artykuły