Polecam

POLEMIKA Z KONCEPCJAMI

Spis treści

Jego polemika z koncepcjami apriorystycznymi i empiryzmem pozytywi­stycznym, jako iż ogranicza się jedynie do kwestii genezy wiedzy naukowej i do charakterystyki doświadczenia jako empirycznej podstawy owej wiedzy, z pomi­nięciem całej części normatywnej tych koncepcji, nie może stanowić punktu wyjścia od odtworzenia tych systemów twierdzeń, które włączone byłyby w omawiany pro­ces asymilacji —redukcji. Co innego jednak wykazanie, że epistemologia gene­tyczna stanowi rezultat takiej łub innej formy redukcji, co innego zaś zrekonstruo­wanie poglądu Piageta na tę sprawę. Kwestia pierwsza jest w zasadzie nierozstrzy­galna, co do drugiej zaś można postawić hipotezę, że faktycznie zakłada on reduko- walność cząstkowo-eksplikacyjną i to epistemologii do psychologii, a nie odwrotnie.

Powiązane artykuły