POSZUKIWANIE NOWEGO STYLU

Doktryna Morrisa wychodziła poza problematykę czysto artystyczną, uznając sztukę jako jeden z czynników kształtowania nowego humanistycznego społeczeństwa ujmowała sztukę w kategoriach społecznych i jednocześ­nie nadała pracy artysty charakter społecznej misji. Po la­tach sprawy te ożywają ponownie we współczesnych kon­cepcjach wzornictwa przemysłowego.Ambicją twórców końca XIX wieku było stworzenie uni­wersalnej formuły stylowej, w myśl której można by kształtować całość otoczenia wizualnego człowieka. Miał to być w zamierzeniu twórców odpowiednik wielkich stylów gotyku, renesansu, baroku. W latach osiemdziesiątych pojawia się w różnych punktach Europy nowy styl zwa­ny w Polsce secesją.

Posted in Funkcja i forma