Polecam

POZA UŻYTKOWĄ ROLĄ

Spis treści

Wiele z nich — poza swą czysto użytkową rolą — pełni również rolę znaku, symbolu, obrazuje przykładowo nasz status społeczny, jest jedną z form manifestowania osobowości człowieka posługującego się nimi. ^tnieje przecież cała masa przedmiotów użytko­wych, np. elementy stroju, przedmioty codziennego użytku, meble, różnego rodzaju akcesoria, gdzie właśnie symbolicz­na funkcja tych przedmiotów wysuwa się na plan pierwszy. Tak interpretowane pojęcie funkcji przedmiotu użytkowe­go, różne od pewnego schematyzmu cechującego wiele rea­lizacji powstałych w kręgu funkcjonalizmu lat międzywo­jennych, zachęca do głębszego badania potrzeb człowieka i relacji zachodzących pomiędzy nim a światem przedmio­tów. Ale jest to jednocześnie zgodne z nadrzędnym przesła­niem tego ruchu, którego głównym celem było właśnie two­rzenie otoczenia człowieka odpowiadającego jego złożonym potrzebom.

Powiązane artykuły