POZYTYWNE WYNIKI EKSPERYMENTÓW

O ile funkcjonalizm amerykański był rozwinięciem istnieją­cych i społecznie akceptowanych tendencji, to w Europie kierunek ten był kolejną, po nieudanym eksperymencie se­cesji, próbą wyjścia z zaklętego kręgu eklektyzmu, w ja­kim znajdowała się architektura i sztuka użytkowa. Pozy­tywne wyniki eksperymentów Behrensa były zaledwie za­powiedzią, a nie samym rozwiązaniem problemu. Behrens zdawał sobie w pełni sprawę z tego, że nowoczesna sztuka przemysłowa nie może powstać z dala od fabryk i placów budów. Pogląd ten podzielali również Herman Muthesius, Bruno Taut i inni twórcy.

Posted in Funkcja i forma