Polecam

PREFEROWANE FORMY

Spis treści

Preferowano formy proste, podporządkowane wymogom użyteczności. Cechy te cha­rakteryzowały zarówno przedmioty użytkowe, jak rów­nież architekturę i budownictwo. Domostwa osadników, wielkie magazyny i elewatory zbożowe, wozy pionierów, broń, narzędzia, meble i rozmaite przedmioty użytkowe kształtowano według zasad racjonalnego utylitaryzmu. Tendencje te nie były jednak wyłącznie wynikiem płaskiego praktycyzmu, pewne znaczenie miały tu również względy obyczajowe. Do Ameryki emigrowały różnego rodzaju małe społeczności religijne, których członkowie spotykali się w Europie z nietolerancją i prześladowaniami. Grupy te ce­chowała surowość obyczaju i surowa dyscyplina życia spo­łecznego. Jedną z takich grup była sekta Shakerów, której ośrodki koncentrowały się we wschodnio-północnej części Stanów.

Powiązane artykuły