PRÓBA ZDEFINIOWANIA WZORNICTWA

Pojawienie się międzynaro­dowych i krajowych organizacji wzornictwa miało bowiem istotny wpływ na teorię i praktykę projektową oraz prze­miany jakościowe w różnych dziedzinach produkcji prze­mysłowej. W 1953 roku Jacąues Vienot, dyrektor nowo powstałego paryskiego Instytutu Estetyki Przemysłowej, ogłosił cieka­wy dokument — Kartę Estetyki Przemysłowej. Karta była próbą zdefiniowania wzornictwa oraz określenia ogólnych celów i podstawowych kierunków działania. Obiektem zain­teresowania był tu zarówno sam produkt, jak również środ­ki i środowisko pracy jako całość. Karta Vienota to prze­jaw dążenia do samookreślenia wzornictwa przemysłowe­go jako nowej dziedziny działalności twórczej.

Posted in Funkcja i forma