Polecam

PROBLEMY WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO

Spis treści

W tej właśnie tradycji mieści się wzornictwo przemysłowe. Jedna z definicji wzor­nictwa przemysłowego — a jest ich oczywiście więcej — brzmiałaby następująco:Wzornictwo przemysłowe można określić jako czynność twórczą, polegającą na kształtowaniu formalnym właści­wości przedmiotów wytwarzanych sposobem przemysło­wym. Jako „formalne właściwości” nie należy rozumieć tyl­ko cech zewnętrznych przedmiotu, lecz przede wszystkim jego funkcjonalne i strukturalne właściwości, które zarów­no z punktu widzenia producenta, jak i użytkownika two­rzą jedną zgodną całość. Podczas gdy cechy zewnętrzne przedmiotu wykorzystywane są często do tego, aby przed­miot ten uczynić bardziej atrakcyjnym albo też do zatuszo­wania jego wad strukturalnych.

Powiązane artykuły