PROSTA REDUKCJA

Jeśli „prostą redukcję” programu pozytywistycznego rozumieć jako tzw. redukcję ścisłą, to „wzajemną asymilację” można zdefiniować w terminach tzw. redukcji osłabionej lub w termi­nach tzw. redukcji cząstkowo-eksplikacyjnej . W redukcji ścisłej bowiem nie ulega modyfikacji ańi redukowany, ani redukujący system wiedzy; ten ostatni może być co najwyżej wzbogacony o pewne definicje, umożliwiające uzgodnienie języków obu systemów – co jest zabiegiem merytorycznie nieistotnym. Natomiast w procesie redukcji osłabionej istotnej modyfikacji podlega redukujący system wiedzy (re- (łukowany zaś pozostaje bez zmian), do którego aksjomatów dołączone zostają poza ewentualnymi definicjami – pewne uniwersalne twierdzenia syntetycz­ne (prawa).

Posted in Społeczny rozwój nauki