Polecam

PRZEJAW TENDENCJI

Spis treści

Stwierdza on m. in. co następuje: ,,Wydaje się, że epistemologia czy teoria poznania naukowego zmierza obecnie do oddzielenia się od metafizyki, i to w taki sam sposób, jak psychologia. Liczne przejawy tej tendencji wskazują mniej lub bardziej wyraźnie, że ludzie nauki sami pragną prowadzić syste­matyczne studia nad procedurami badania i poznawania, które są nieodłącznie związane z rozwojem myśli naukowej. Chcą oni podjąć to ważne zadanie i nie dopuś­cić, aby studia te rozpłynęły się w ogólnej filozoficznej teorii poznania”. Przeja­wem tej tendencji, prócz faktu podejmowania rozważań epistemologicznych przez badaczy (matematyków, biologów, itp.), jest dla Piageta działalność Koła Wiedeń­skiego, empiryzm logiczny Anglosasów czy profil takich czasopism, jak „Scientia”, „Synthese”, „Analisi”.

Powiązane artykuły