Polecam

PRZEJŚCIOWY FAKT

Spis treści

To, że obecnie obserwujemy przejściowy fakt, że wiele współczesnych dzieł sztuki wykazuje sympto­my rozkładu, nie upoważnia do stwierdzenia, że stoimy przed upadkiem sztuki w ogóle, a tym bardziej do tego, że miejsce, które przez tysiące lat w duchowym życiu człowie­ka zajmowała sztuka, zostanie zastąpione przez wzornictwo przemysłowe. Wyobrażanie sobie, że cała historia kultury ma znaleźć swą ostateczną formę, swoje ukoronowanie w jednej i tylko jednej działalności, a mianowicie we wzor­nictwie przemysłowym, jest w takim stopniu pozbawione słuszności, jak przekonanie Hegla, że historia społeczności ludzkiej i jej polityki miała znaleźć swój ostateczny wyraz i ukoronowanie w państwie pruskim.

Powiązane artykuły