Polecam

PRZESUNIĘCIE AKCENTÓW

Spis treści

Nie sposób wymienić wszystkich ciekawszych wydarzeń w dziedzinie wzornictwa w okresie powojennym, dorobek w tej dziedzinie jest ogromny. Obserwując jednak ewolucję problematyki kształtowania otoczenia przedmiotowego z perspektywy trzech dziesięcioleci, dostrzec można istotne zmiany zarówno w sposobie ujmowania tych problemów w teorii, jak również w sferze praktycznych działań projek­towych. Zjawiskiem charakterystycznym dla tego okresu jest przejście od fazy postulatów i formułowania teorii do praktycznych działań i organizacji służb wzornictwa. Obec­nie na świecie współpracują z przemysłem tysiące projek­tantów, istnieją setki wyspecjalizowanych biur i pracowni projektowych.

Powiązane artykuły