Polecam

PUNKT WYJŚCIA

Spis treści

Tak więc punktem wyjścia jest oczywiście analiza funkcji użytkowej przedmiotu, nieraz bardzo złożonej, której po­znanie wymaga niejednokrotnie specjalistycznych badań.Należy jednak dostrzegać również inne aspekty tego pro­blemu. (Doświadczenie uczy, że z analizy funkcji użytko­wej nie zawsze wynikają jednoznaczne wnioski co do for­my plastycznej przedmiotu, więcej, analiza ta rzadko daje takie wskazówki. Wiązanie określonych form z taką, a nie inną funkcją użytkową jest często rezultatem działania pe­wnych stereotypów i tkwiących w nas przyzwyczajeń, a nie uwarunkowaniem o charakterze obiektywnym. O tym czy przedmiot będzie odpowiadał złożonej strukturze potrzeb użytkowania decydują — obok funkcji użytkowej — rów­nież funkcje estetyczna i symboliczna przedmiotu.

Powiązane artykuły