REPREZENTOWANY ASPEKT

Struktury owe reprezentują formalny aspekt komponenta poznawczego za.cho- – wania adaptacyjnego. W świetle rozważanej teorii ten formalny aspekt determinuje właściwości formalne i treściowe pozostałych komponentów zachowania adaptacyj­nego.W toku dalszego wykładu, pamiętając o holistycznym rozumieniu zachowania adaptacyjnego, będziemy analizować przede wszystkim ewolucję struktur poznaw­czych, wskazując, jakie właściwości pozostałych komponentów tego zachowania, wyodrębnionych dla celów analizy, są przez nie determinowane. Będziemy też operowali terminem „czynność” czy „działanie” na oznaczenie zachowania zew­nętrznego, aspekt treściowy komponenta poznawczego określając mianem świado­mości, zaś formalny – nazwą typu struktury umysłowej z danego etapu rozwojo­wego; elementy takich struktur nazywać będziemy „operacjami” lub „działaniami umysłowymi” (przydawka „umysłowe” powinna zapobiec pomieszaniu tych czysto umysłowych czynności ź czynnościami materialnymi — manipulacji przedmiotami fizycznymi).

Posted in Społeczny rozwój nauki