Polecam

ROZWÓJ POZNANIA

Spis treści

Jak była już o tym mowa, teoria inteligencji Piageta charakteryzuje rozwój poznania dowolnej jednostki ludzkiej w ontogenezie, tj. od urodzenia do okresu dojrzałości, osiąganej przeciętnie w 11-15 roku życia. Można rzec także, że cha­rakteryzuje ona rozwój myślenia, rozwój inteligencji, rozwój świadomości czy rozwój działania. Z tych kilku określeń obszaru zjawisk penetrowanych przez rozważaną teorię, równozakresowe są następujące terminy: „rozwój poznania”, „rozwój myśle­nia , „rozwój inteligencji , „rozwój działania”. Spróbujmy najpierw równoza- kresowość ową ukazać. Zauważmy przede wszystkim, że teoria nasza rozpatruje procesy poznawcze (świadome i nieświadome) oraz procesy emocjonalne jednostki z przedmiotowego punktu widzenia, ujmując je jako pewne aspekty adaptacyjnego zachowania ludzkiego organizmu.

Powiązane artykuły