Polecam

SATYSFAKCJA I RUCH

Spis treści

Ekspresja funkcji określająca piękno wyrobu przemysłowe­go działa na wszystkie zmysły, nie tylko na wzrok, ale rów­nież na słuch, węch, smak.Jakością estetyczną przedmiotów przeznaczonych do poru­szania się w przestrzeni jest ich ruch. Prawo harmonii po­między wyglądem tych przedmiotów a ich przystosowaniem do warunków, w jakich ten ruch przebiega, musi być uwzględniane, ponieważ stanowi to podstawę naszego osą­du.Estetyka przemysłowa nie może być rozważana w katego­riach form abstrakcyjnych. Produkty przemysłowe, które ze swej natury są pomocne człowiekowi w realizacji postępu i te, które służą, w sensie pozytywnym, człowiekowi, uzna­je się jako uprzywilejowane. Przeciwnie zaś, przedmioty służące zniszczeniu i mające destrukcyjny wpływ na czło­wieka nie mogą stać się przedmiotem podziwu bez zastrze­żeń.

Powiązane artykuły