Polecam

ŚCIERANIE SIĘ KIERUNKÓW

Spis treści

W dwudziestoleciu międzywojennym powstawały i ścierały się ze sobą różne kierunki i tendencje w projektowaniu, od postępowych idei funkcjonalizmu, eksperymentów rosyjskich konstruktywistów poprzez zmagania techników z for­mą nowych przedmiotów do prac stylistów i zwulgaryzowa­nego stylingu. W tym tyglu płodnych i chybionych koncep­cji oraz pomysłów ginęły stare i powstawały nowe wartoś­ci, ale problem nowej estetyki na miarę epoki techniki, ma­szyn i masowej produkcji przemysłowej pozostaje otwarty. Lata po drugiej wojnie światowej charakteryzowało znaczne ożywienie zainteresowania problematyką estetyki przemys­łowej. Zainteresowanie to przybrało postać międzynarodo­wego ruchu skupiającego projektantów, architektów, teore­tyków oraz przedstawicieli przemysłu. Głównymi ośrodka­mi tego ruchu stały się Londyn i Paryż.

Powiązane artykuły