Polecam

ŚCISŁY ZWIĄZEK

Spis treści

Obecność Wasyla Kandinskyego i Paula Klee w Bauhausie, żywy kontakt utrzymywany przez Gropiusa z grupą De Stijl miały niewąt­pliwy wpływ na kształtowanie się plastycznego oblicza funkcjonalizmu.Ścisły związek awangardy z plastyką użytkową i architek­turą miał również miejsce w porewolucyjnej Rosji. W świa­domości rosyjskich artystów, przedstawicieli awangardy, sztuki plastyczne stanowiły jeden ze środków przekształ­cania rzeczywistości. Malewicz, Kandinsky, Ginsburg, Po­powa, El Lissitzky, Udalcowa organizują po rewolucji In­stytut Kultury Artystycznej (INHUK) oraz Wyższą Uczelnię Aitystyczno-Techniczną (WCHUTEMAS). WCHUTEMAS miał być uczelnią kształcącą plastyków w różnych dziedzi­nach sztuk plastycznych, głównie w różnych dyscyplinach sztuki użytkowej i architektury.

Powiązane artykuły