Polecam

Kategoria: Społeczeństwo

ROZPOZNANIE ZASAD

Jednocześnie zaś rozpoznanie zasad owej opozycji pozwala nam lepiej zrozumieć poszczególne wymogi czy warunki, jakie nakłada on na epistemologię, m. in. w tej jej wersji,

NIEOCZYWISTOŚĆ WARUNKÓW

W zasadzie dopiero drugi z podstawowych warunków przekształcenia epistemologii w naukę przypomina wymóg typu metodologicznego. Dotyczy on „sposobu wyznaczania zakresu problemów i ich precyzowania”: należy

PODANIE POWODÓW

Widoczne jest to zwłaszcza w podanych powyżej „portretach” uczonego i filozofa, których stylizacja sugeruje mylnie, że chodzi tu o charakteiystykę oso­bowości, a nie o zespół

PODOBNE ZASTRZEŻENIA

Nie jest bowiem prawdą, że każdy uczony tak długo gromadzi dane empiryczne dotyczące każdej kwestii szczegółowej, aż uzyska zgodę wszystkich badaczy, ponieważ taka całkowita jednomyślność

OKREŚLENIE POGLĄDÓW TWÓRCY

Tutaj chcemy bowiem zreferować możliwie dokładnie stanowisko Piageta, pomijając o ile to możliwe — wszelką przedwczesną jego kwalifikację.Przejdźmy obecnie do bliższego określenia poglądów twórcy epistemologii

DZIĘKI PROCESOM

Zamiast pytać ogólnie o to, czym jest poznanie, albo też, jak jest możliwe poznanie naukowe (jako całość), co z konieczności wymaga tworzenia całego systemu filozoficznego,

OGÓLNE ZDEFINIOWANIE

Tak więc epistemologię genetyczną „można zdefiniować najogólniej jako badanie mechanizmów rozwoju ogółu wiedzy. Istotnym zadaniem tej dyscypliny winna być analiza — wszędzie tam, gdzie w

OSTATNIE PRZEKONANIE

To ostatnie przekonanie wyraża Piaget m. in. następująco: „Rzeczywiście, na tej płaszczyźnie — narastania wiedzy w posz­czególnych naukach — wszyscy uczeni mogą się z sobą

DOJŚCIE DO ANALIZ

Na tej właśnie drodze dochodzi się do analiz epistemologicznych, które mają war­tość dla wszystkich”.Powyższa wypowiedź wskazuje, że Piaget uzależnia intersubiektywną komuni- kowalność i kontrolę twierdzeń

DYSKUSYJNE ZAŁOŻENIE

Przyjęcie takiego, skądinąd dyskusyjnego, zało­żenia tłumaczy, dlaczego Piaget uważa, że epistemologię matematyki powinni uprawiać tylko matematycy, epistemologię biologii – biologowie, itp., nie zaś ludzie znający

DOSŁOWNE ROZUMIENIE

Dosłownie rozumiane, jest ono fałszywe w świetle znanych z historii nauki faktów permanentnej różnorodności, często wyraźnie alternatyw­nych przekonań badaczy dotyczących stanu uprawianej przez nich nauki.

UZALEŻNIENIE CECH

Zwróćmy uwagę, że uzależnienie intersubiektywności nie tylko od cech metody naukowej, ale także od pewnych cech psychicz­nych badaczy implikuje, iż wyniki poznawcze nie są w