STANOWIENIE NORM POZNAWCZYCH

Arbitralne stanowienie norm poznawczych, traktowanych jako ponadczasowo obowiązujące w nauce, jest wyróżnikiem tego rodzaju epistemolo­gii- Piagetowska teoria poznania ma być dokładnym ich przeciwieństwem, rezy­gnując w ogóle ze stanowienia jakichkolwiek norm i dyrektyw metodologicznych. Piaget wydaje się przyjmować, iż jest to warunkiem niezbędnym jej naukowości i empirycznego charakteru. Problemem epistemologicznym jest dla niego zawsze problem faktualny: genezy wiedzy prawomocnej, roli aktywności jednostkowego podmiotu w uzyskiwaniu takiej wiedzy, relacji między jednostkowym podmiotem poznania a przedmiotem poznania i wiedzą, itp. Tylko tego typu problemy są bo­wiem rozstrzygalne empirycznie i to przy użyciu psychologicznych metod ekspe­rymentalnych.

Posted in Społeczny rozwój nauki