Polecam

SZCZEGÓLNA UWAGA

Spis treści

Na szczególną uwagę zasługuje postać Buckminster Fullera, którego dzia­łalność odbiega od praktyk poprzednio wymienionych pro­jektantów. Fuller to przede wszystkim niestrudzony wyna­lazca, w swej działalności projektowej dąży do gruntowne­go przekształcenia istniejących rozwiązań i przedmiotów. Przykładem jego prac może być opracowany w latach 1932—35 prototyp samochodu przystosowany do ruchu w warun­kach miejskich. Ten eksperymentalny pojazd, wyprzedzają­cy o całą epokę istniejące wówczas konstrukcje, był jedno­cześnie zwiastunem współczesnych, kompleksowych metod projektowania przedmiotów użytkowych.

Powiązane artykuły