Polecam

SZCZEGÓLNE ZAINTERESOWANIE

Spis treści

Szczególne za­interesowanie budziły gięte meble thonetowskie. W ich uni­wersalności, prostocie, dostosowaniu konstrukcji do wymo­gów masowej produkcji przemysłowej widziano wzór dla nowoczesnego przemysłu. Funkcjonalizm miał zasadnicze znaczenie w rozwoju nowo­czesnej plastyki użytkowej. Wprawdzie pomimo wysiłków, problem uniwersalnego języka form organicznie związa­nych z cywilizacją techniczną nie został w pełni rozwiąza­ny, to jednak teorie głoszące prymat funkcji oraz dążenia do maksymalnej lapidarności form użytkowych stały się istotnym impulsem kierującym projektowanie przemysłowe ku współczesności.

Powiązane artykuły